Scroll to top

WORK & LIFE BALANCE HUB


2022-10-262022-10-30No comments

Work & Life Balance Hub

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu: 

  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu: 

  • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

Kwota dofinansowania: 4 286 455,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2018 do 31.10.2021

Liczba uczestników projektu: 400 małych przedsiębiorstw

Założenia całościowe projektu:

Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie, poprzez wdrożenie narzędzia w postaci Modelu WLBH jako  narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia na podstawie:

Projekt przyczynia się do osiągnięcia realizacji celów Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) celu nr 3:

„Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, w tym w szczególności działań na rzecz kobiet w Małych Przedsiębiorstwach”

Model „Work & Life Balance Hub” powstanie wg założeń priorytetów UE w obszarze godzenie życia zawodowego i rodzinnego, osiąganiu równouprawnienia płci, zwiększaniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i promowaniu podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Przewidziane działania w projekcie:

  • przeprowadzenie pilotaży modelu WLBH,
  • przeprowadzenie seminariów informacyjno-szkoleniowych na temat stosowania równości szans kobiet i mężczyzn w małych przedsiębiorstwach za pomocą modelu WLBH i narzędzi w nim ujętych,
  • indywidualnego wsparcia merytorycznego technicznego dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, którzy podejmą działania antydyskryminacyjne,
  • utworzenie otwartej platformy e-learningowej dla wszystkich potencjalnych obiorców modelu WLBH.

Lider projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
Garncarska 30
tel.: 32 645-19-98
www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
Krakowska 21
32-500 Chrzanów
www.partners.net.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
Rynek 16
32-500 Chrzanów
www.chrzanowskaizba.pl

Skip to content