Scroll to top

KUŹNIA SUKCESU NA RYNKU PRACY


2022-10-262022-10-30No comments

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Kwota dofinansowania: 902 367,25 zł

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego (pow.: chrzanowski oświęcimski, olkuski) w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65 osób (w tym 34 K) kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.
Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące w/w powiaty, należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • os. niepełnosprawne
  • os. powyżej 50 r.
  • kobiety
  • os. o niskich kwalifikacjach
  • długotrwale bezrobotnych
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)

Działania:

  • pośrednictwo pracy
  • wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
  • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne,
  • poradnictwo psychologiczne.

Lider projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
Ul. Garncarska 30
tel.: (0-32) 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Partner projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel./fax. 32 754 15 65
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
www. chrzanowskaizba.pl

Skip to content