Scroll to top

8.1 Lepsza perspektywa


2024-03-112024-04-12No comments

Projekt „Lepsza perspektywa”  jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Chrzanowską Izbą Gospodarczą.

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo skutków transformacji poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom dla 874 Uczestników projektu.

 

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest dla 874 Uczestników Projektu (w tym 534 kobiet oraz 340 mężczyzn) mieszkających lub pracujących lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) w wieku od 15-89 lat. Między innymi są to:

 

    • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
    • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
    • osoby nieaktywne (bierne) zawodowo zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wyżej wymienionymi,
    • pracodawcy pochodzący z Małopolski Zachodniej oraz ze Śląska z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 

  • doradztwo zawodowe
  • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia
  • staże
  • subsydiowane zatrudnienie
  • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 

  • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 443
  • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 180
  • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 10
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 759
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 171
  • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 813

Wartość całkowita projektu: 19 972 103, 19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 968 955, 48 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 996 347, 71 zł

Okres trwania projektu: 01.01.2024 r. – 30.11.2026 r.

 

Rekrutacja do projektu:

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Nabory prowadzone są odrębnie przez Lidera oraz Partnerów projektu.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurze projektu:

Lidera projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
fax: 33 844 73 45
e-mail: lepszaperspektywa@cbmz.pl
w godzinach od 8.00 – 16.00
za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail

Partnerów Projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel.: 604 442 242
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
tel. 797 780 184
e-mail: lepszaperspektywa@armz.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
34-100 Wadowice
ul. Karmelicka 1, I piętro, pok. 4 i 4a
tel.: 785 051 374
e-mail: wadowice@marr.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00

 

 

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Lidera Projektu dostępne pod adresem: https://cbmz.pl/81-lepsza-perspektywa

 

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

2024-04-08 – UWAGA! aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsza perspektywa” oraz formularza rekrutacyjnego, dokumenty przyjmowane będą tylko na obowiązujących wzorach.

 

Skip to content